Polityka prywatności

zawierająca obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO, politykę cookie.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe na potrzeby realizowanych usług jest Agencja Kreatywna Webminds.pl, ul.Żołnierzy Września 19/26, 41-500 Chorzów, NIP: 6272699796, REGON: 361077477.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ ŻEBY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Pod adresem e-mail sklep@instalgreg.pl lub pisemnie na adres: Agencja Kreatywna Webminds.pl, ul.Żołnierzy Września 19/26, 41-500 Chorzów

 

CEL PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH, PODSTAWA PRAWNA ORAZ PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY STRON

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych umożliwiających realizację umów, zamówień naszych klientów, również składanych w sklepach internetowych, drogą elektroniczną, drogą bezpośrednią – wynikających z obowiązków prawa polskiego, w szczególności poprzez pozyskiwanie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych, ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. C RODO);

kontaktowania się z Państwem w celu realizacji naszych usług, a także w zakresie marketingu, w tym również marketingu bezpośredniego, ponieważ przetwarzanie jest realizowane w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę drogą elektroniczną, w naszych sklepach internetowych, na stronie internetowej i/lub podczas składania zamówienia, zawierania umowy, a także jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO);

– zapewnienia obsługi usług płatniczych – dotyczy zarówno kart kredytowych, płatności online, realizacji umów kredytowych ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO);

ustalenia, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami związanymi ze świadczeniem usług, w ramach realizowanych zamówień, zawartych umów lub przetwarzaniem danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO);

przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. C RODO).

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Jeśli się Państwo na to zgodzicie, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

 • kierowania do Państwa naszych ofert marketingowych.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w dwóch wyżej wymienionych zakresach, dopóki nie wycofacie zgody. Możecie Państwo wycofać te zgody w dowolnym momencie, kierując swoje prawa w tym zakresie na adres: sklep@instalgreg.pl i/lub pisemnie na adres siedziby firmy.

CZY PAŃSTWO MUSICIE PODAĆ SWOJE DANE OSOBOWE

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Państwa zamówień, świadczonych przez nas usług – dotyczy to również zawieranych umów.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podacie Państwo wymaganych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zrealizować Państwa zamówienia i/lub zrealizować umowy, a w konsekwencji nie będziecie mogli z Państwem współpracować.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych, zgodnie z obowiązującymi nas przepisami prawnymi. Poza tymi przypadkami podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zakres przetwarzanych danych osobowych:  (imię i nazwisko, adres, numer telefonu).   W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu koniecznym do realizacji usług Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

 1. ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”)w związku z:
  1. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnieniainfrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  2. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  3. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepeminternetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 2. Przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). Zobowiązujemy się do zachowania tajemnicy związanej z danymi osobowymi oraz ich należytego zabezpieczenia.

 

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą irozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

– podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług sprzedażowych np.: Allegro; OLX.

– firmom zapewniającym usługi płatnicze, kredytowe;

– firma świadcząca dla nas usługi w zakresie kadrowo – księgowym oraz podatkowym;

– firmy świadczące dla nas obsługę IT, również w zakresie obsługi transakcji sprzedażowych;

– ZUS, Urząd Skarbowy, PIP i inne Instytucje Państwowe, inne organy państwowe upoważnione do ich przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

– podmioty świadczące usługi z zakresu: doręczania korespondencji i przesyłek, informatyczne lub telekomunikacyjne, kooperanci technologiczni;

– podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego i windykacyjne.

Możemy przekazać Państwa dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

PAŃSTWA PRAWA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Z uprawnień tych możecie Państwo skorzystać, gdy:

– w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważycie, że Wasze dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

– w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Wasze dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez firmę; cofniecie swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosicie sprzeciw wobec przetwarzania Swoich danych; Wasze dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

– w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: jeżeli zauważycie, że Wasze dane są nieprawidłowe – możecie Państwo żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych. Wasze dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń, bądź wniesiecie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

Macie Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Waszych danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

PRAWO DO SPRZECIWU

Macie Państwo prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w następujących wypadkach:

– przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znaleźliście,

– Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane w związku ze świadczonymi przez nas usługami będą przechowywane przez okres 5 lat obrotowych, sześć lat kalendarzowych.

Ponadto dane będą przechowywane w celu:

– dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem świadczeń oraz umów,

– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

– zapobiegania nadużyciom i oszustwom.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

Firma nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

POLITYKA COOKIES

Nasza strona wykorzystuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, czyli np. Państwa komputerze, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych.

2. W ramach naszej strony mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże użytkownicy naszej strony mogą w każdej chwili dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies korzystając z panelu cookies.

Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować lub dopuszczać obsługę plików cookies . Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że nie będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym nie będziemy przechowywać informacji w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Dlatego też proszę zaznacz przycisk „zgadzam się” jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie z usług Naszej Strony , udostępnianych zarówno w wersji „desktop”, jak i „mobile”, w tym także zbieranych w tzw. plikach cookies przez nas (w tym na ich analizowanie i profilowanie w celach marketingowych) . Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać

4. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszej strony, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym jakim jest ta strona z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

WYKORZYSTANIE DANYCH W MARKETINGU

Dlaczego korzystamy z Twoich danych osobowych

Korzystamy z Twoich danych osobowych, aby przekazywać Ci informacje i oferty marketingowe:

 • e-mailem;
 • SMS-em;
 • telefonicznie;
 • za pomocą komunikatów PUSH;
 • tradycyjną pocztą.

Jakie dane osobowe przetwarzamy

Przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • dane demograficzne;
 • dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu i kod pocztowy;
 • informacje o ofertach, z których korzystasz, i produktach, które umieszczasz w koszyku zakupów lub z niego usuwasz.

Jeśli posiadasz konto w naszych innych sklepach, będziemy też przetwarzać Twoje dane osobowe przekazane nam w związku z tym kontem, m.in.:

 • sposób nawigacji po stronie i kliknięte elementy.
 • imię i nazwisko;
 • adres;
 • historię zakupów;
 • dane demograficzne;

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe przekazujemy podmiotom zewnętrznym tylko po to, aby udostępniać Ci informacje i oferty marketingowe. Dzięki tym danym agencje marketingowe – z którymi podpisaliśmy odrębne umowy powierzenia przetwarzania danych – mogą realizować nasze cele marketingowe w zakresie, który im wyznaczyliśmy.

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych osobowych w celach marketingowych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi z innymi podmiotami zewnętrznymi.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie Twojej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych, którą potwierdziłeś przez akceptacje polityki prywatności. Tego typu informacje wysyłamy do Ciebie, gdy mamy w tym uzasadniony interes. Wyjątkiem są materiały, które przesyłamy tradycyjną pocztą, np. katalogi.

Prawo do wycofania zgody

Masz prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie informacji marketingowych. Gdy to zrobisz, niezwłocznie przestaniemy przetwarzać Twoje dane w celach marketingowych i wysyłać Ci jakiekolwiek oferty marketingowe.

Aby zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych, wystarczy, że:

 • postąpisz zgodnie z instrukcją zawartą w każdej wiadomości marketingowej, którą Ci przekazujemy,
 • zmienisz ustawienia swojego konta w zakładce „Ustawienia naszego sklepu”.

Jak długo przechowujemy Twoje dane

Będziemy przechowywać Twoje dane do celów marketingu bezpośredniego do momentu, w którym wycofasz swoją zgodę. Będziemy Ci wysyłać informacje handlowe e-mailem, dopóki nie uznamy Cię za nieaktywnego klienta. Zrobimy to, jeśli w ciągu trzech lat nie otworzysz żadnego e-maila od nas. Wtedy usuniemy Twoje dane osobowe z naszej bazy.

SPRAWY NIEUREGULOWANE

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).